Top Menu TC

香港再生資源總商會第二屆會董就職典禮

2018年6月12日香港再生資源總商會第二屆會董就職典禮暨慶七一回歸聯歡晚宴於九龍展貿徑一號展貿中心三樓舉行。

WeChat 圖片_20180703164553 WeChat 圖片_20180703164645 WeChat 圖片_20180703162622WeChat 圖片_20180703163435WeChat 圖片_20180703163259WeChat 圖片_20180703163504WeChat 圖片_20180704120301WeChat 圖片_20180703163020WeChat 圖片_20180703163030WeChat 圖片_20180704121621WeChat 圖片_20180703164502WeChat 圖片_20180703164423WeChat 圖片_20180703164406WeChat 圖片_20180704121108WeChat 圖片_20180703163710WeChat 圖片_20180703163746WeChat 圖片_20180703164007WeChat 圖片_20180703164050WeChat 圖片_20180703164124WeChat 圖片_20180703164211WeChat 圖片_20180703164252WeChat 圖片_20180703164328WeChat 圖片_20180703164434WeChat 圖片_20180703163833WeChat 圖片_20180703163940WeChat 圖片_20180703163957WeChat 圖片_20180703163558WeChat 圖片_20180703163036WeChat 圖片_20180703150244WeChat 圖片_20180703162550WeChat 圖片_20180703162718WeChat 圖片_20180703162949WeChat 圖片_20180703162243 WeChat 圖片_20180704121621 WeChat 圖片_20180704121640 WeChat 圖片_20180704121650 WeChat 圖片_20180703164814 WeChat 圖片_20180703170259 WeChat 圖片_20180703170320 WeChat 圖片_20180704122046 WeChat 圖片_20180703170310 WeChat 圖片_20180704121916 WeChat 圖片_20180703165053 WeChat 圖片_20180704122156 WeChat 圖片_20180703165207 WeChat 圖片_20180704122003 WeChat 圖片_20180704122622 WeChat 圖片_20180704122531 WeChat 圖片_20180704122550 WeChat 圖片_20180703165241 WeChat 圖片_20180703165728 WeChat 圖片_20180703165443 WeChat 圖片_20180703170222 WeChat 圖片_20180703170507 WeChat 圖片_20180704122737 WeChat 圖片_20180704122750 WeChat 圖片_20180703170244 WeChat 圖片_20180704120421 WeChat 圖片_20180703170538 WeChat 圖片_20180703170611 WeChat 圖片_20180703170120 WeChat 圖片_20180703170526 WeChat 圖片_20180703150341 WeChat 圖片_20180703160646 WeChat 圖片_20180703162201 WeChat 圖片_20180703155553 WeChat 圖片_20180703151431 WeChat 圖片_20180703154750 WeChat 圖片_20180703154011 WeChat 圖片_20180703160451 WeChat 圖片_20180703154317 WeChat 圖片_20180703161308 WeChat 圖片_20180703161618 WeChat 圖片_20180703153349 WeChat 圖片_20180703161222 WeChat 圖片_20180703154456 WeChat 圖片_20180703154949 WeChat 圖片_20180703160909 WeChat 圖片_20180703151744 WeChat 圖片_20180703162341 WeChat 圖片_20180703161444 WeChat 圖片_20180703162314 WeChat 圖片_20180703162153 WeChat 圖片_20180703154918 WeChat 圖片_20180703154450 WeChat 圖片_20180703160724 WeChat 圖片_20180703153855 WeChat 圖片_20180703162454 WeChat 圖片_20180703153830 WeChat 圖片_20180703155520 WeChat 圖片_20180703154252 WeChat 圖片_20180703154854 WeChat 圖片_20180703153108 WeChat 圖片_20180703151459 WeChat 圖片_20180703154400 WeChat 圖片_20180703160703 WeChat 圖片_20180703161332 WeChat 圖片_20180703155613 WeChat 圖片_20180703154002 WeChat 圖片_20180703153622 WeChat 圖片_20180703155348 WeChat 圖片_20180703154842 WeChat 圖片_20180703161518 WeChat 圖片_20180703155305 WeChat 圖片_20180703155423 WeChat 圖片_20180703153125 WeChat 圖片_20180703152303 WeChat 圖片_20180703171438 WeChat 圖片_20180703172011 WeChat 圖片_20180703170935 WeChat 圖片_20180703171411 WeChat 圖片_20180704122955 WeChat 圖片_20180703170700 WeChat 圖片_20180703171206 WeChat 圖片_20180704123148 WeChat 圖片_20180703170759 WeChat 圖片_20180703171729 WeChat 圖片_20180704120544 WeChat 圖片_20180703171806 WeChat 圖片_20180703171013 WeChat 圖片_20180703171106 WeChat 圖片_20180703170959 WeChat 圖片_20180703171226 WeChat 圖片_20180704123428 WeChat 圖片_20180703171020 WeChat 圖片_20180704122847 WeChat 圖片_20180704120334 WeChat 圖片_20180704124114 WeChat 圖片_20180704123912 WeChat 圖片_20180704123452 WeChat 圖片_20180704122705 WeChat 圖片_20180703172507 WeChat 圖片_20180704123507 WeChat 圖片_20180703165215 WeChat 圖片_20180704123514 WeChat 圖片_20180703170131 WeChat 圖片_20180703161812 WeChat 圖片_20180704124300 WeChat 圖片_20180703172448 WeChat 圖片_20180703172442 WeChat 圖片_20180703170337 WeChat 圖片_20180703161308 WeChat 圖片_20180703165134 WeChat 圖片_20180703164910 WeChat 圖片_20180703155240 WeChat 圖片_20180704120320 WeChat 圖片_20180704123126 WeChat 圖片_20180703161140 WeChat 圖片_20180703160926 WeChat 圖片_20180703155257 WeChat 圖片_20180703153916 WeChat 圖片_20180703160822 WeChat 圖片_20180703161943 WeChat 圖片_20180703160506 WeChat 圖片_20180703161710 WeChat 圖片_20180703153014 WeChat 圖片_20180703155124 WeChat 圖片_20180703152946 WeChat 圖片_20180703154346 WeChat 圖片_20180703151459

No comments yet.

Leave a Reply